Regulamin Sklepu

I. Przedmiot Regulaminu
 1. Regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień w sklepie kuler24.pl, znajdującym się w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 92, za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://kuler24.pl prowadzonego przez Firmę Handlową Kuler Grzybowski, Wołowicz s.j. z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 92, 86-300 Grudziądz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000654114, NIP 876-24-09-743, REGON 340579554
 2. Każda osoba, która chce skorzystać z serwisu kuler24.pl, jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść w procesie rejestracji, a także zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
II. Definicje
 1. Sprzedawca – Firma Handlowa Kuler Grzybowski, Wołowicz s.j., z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 92, 86-300 Grudziądz, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000654114, NIP 876-24-09-743, REGON 340579554, kuler24.pl.
 2. Sklep - prowadzony przez Sprzedawcę sklep w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 92, w którym istnieje możliwość zamówienia Towaru za pośrednictwem Serwisu, a realizacja zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem przewoźników, o których mowa w niniejszym regulaminie.
 3. Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę w Serwisie, przy czym Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną.
 4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Serwisu.
 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
 6. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa Towary w Sklepie za pośrednictwem Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie, przy czym warunkiem dokonywania zamówień i nabywania Towarów przez Klienta jest posiadanie przez niego Konta.
 7. Formularz Rejestracyjny – formularz zawierający dane osobowe osoby rejestrującej się w Serwisie.
 8. Login - ciąg znaków składających się z liter lub/i cyfr wprowadzonych przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracyjnego, przypisany do konkretnego Użytkownika i umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu.
 9. Konto – funkcjonalność Serwisu, umożliwiająca Klientowi zawieranie Umów sprzedaży, zawierająca w szczególności dane Klienta niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży oraz informacje o złożonych przez Klienta zamówieniach i zawartych przez niego umowach sprzedaży.
 10. Serwis - platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem kuler24.pl, za pośrednictwem której Klient składa, a Sprzedawca przyjmuje zamówienie dotyczące Towaru oferowanego w Serwisie.
 11. Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Klienta, za pośrednictwem Serwisu, lista Towarów, które Klient planuje zakupić od Sprzedawcy w dacie realizacji Zamówienia.
 12. Przewoźnik - osoba fizyczna zatrudniona przez Sprzedawcę i legitymująca się jego pełnomocnictwem, która będzie realizowała zamówienie.
 13. Newsletter – informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) wysyłana przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail. Newsletter zawiera między innymi informacje o nowościach w Serwisie.
 14. Infolinia – telefoniczne centrum obsługi Użytkownika, czynne w godzinach 9:00 - 18:00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 9:00 - 18:00 w soboty pod numerem telefonu 504456260 (koszt połączenia wg taryf operatorów).
 15. Regulamin – Regulamin określający zasady dokonywania oraz realizacji zamówień w sklepie kuler24.pl, znajdującym się w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 92, za pośrednictwem serwisu internetowego, dostępnego pod adresem kuler24.pl opisany w niniejszym dokumencie. 
III. Warunki używania Serwisu
 1. Do korzystania z Serwisu, konieczne jest spełnienie przez system komputerowy Użytkownika następujących wymagań,
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. aktualna przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer, przeglądarka spełniająca aktualne standardy,
  3. system operacyjny: dowolny,
  4. włączona obsługa plików Cookies,
  5. włączona obsługa stylów CSS oraz Java Script
 2. Wszystkie umieszczone w Serwisie treści, w szczególności znaki towarowe, logotypy, zdjęcia są chronione prawem, a ich wykorzystanie niezgodnie z niniejszym Regulaminem jest bezprawne. 
 3. Użytkownik ma obowiązek korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i zobowiązuje się powstrzymywać od jakichkolwiek działań, które mogłyby powodować zakłócenie prawidłowego funkcjonowania Serwisu bądź Konta Internetowego innych Użytkowników. 
 4. Użytkownik nie ma prawa wprowadzać do Serwisu treści o charakterze bezprawnym, a także o charakterze obraźliwym bądź naruszającym zasady współżycia społecznego. W takim przypadku Sprzedawca zastrzega możliwość niezwłocznego usunięcia takich treści. 
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu, oraz jego używaniem w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu bądź przepisami prawa powszechnie obowiązującymi.
 6. Sprzedawca zapewnia, iż będzie dążył do tego, aby funkcjonalność i sprawność działania Serwisu była jak najlepsza. W związku z tym, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do Serwisu w celu usunięcia awarii bądź poprawy funkcjonalności.
 7. W przypadku pojawienia się błędów w funkcjonowaniu Serwisu, Użytkownik ma prawo zgłosić ten fakt Sprzedawcy, który niezwłocznie podejmie starania o przywrócenie funkcjonalności Serwisu.
 8. Jakiekolwiek naruszenie przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie, w szczególności poprzez niezgodne z Regulaminem korzystanie z Serwisu, może spowodować odmowę realizacji zamówienia, a nawet usunięcie Konta Internetowego.
IV. Rejestracja
 1. Rejestracja polega na wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego oraz akceptacji postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, jak również wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych w związku z rejestracją oraz użytkowaniem Serwisu danych osobowych przez Firmę Handlową Kuler Grzybowski, Wołowicz s.j., z siedzibą w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 92, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu w granicach określonych w Regulaminie, tj. realizowania Zamówień Klientów i zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. W trakcie wypełniania Formularza Rejestracyjnego, Użytkownik podaje następujące informacje:
  1. imię i nazwisko,
  2. miejsce zamieszkania,
  3. numer telefonu,
  4. adres poczty elektronicznej (e-mail),
  5. a także Login oraz hasło, które będzie używane do logowania się w Serwisie.
 3. W trakcie procesu rejestracji Użytkownik jest obowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, w związku z rejestracją oraz użytkowaniem Serwisu, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu w granicach określonych w Regulaminie, tj. realizowania zamówień Klientów. Oświadczenia w tym zakresie są składane poprzez zaznaczenie pola znajdującego się obok właściwej treści oświadczenia.
 4. Sprzedawca zastrzega prawo odmowy nadania zasugerowanego podczas procesu rejestracji Loginu, jeśli został on wcześniej przypisany innemu Użytkownikowi.
 5. Po wypełnieniu formularza rejestracji, Użytkownik otrzyma od Sprzedawcy, na podany przez siebie adres poczty elektronicznej, wiadomość e-mail, zawierającą link potwierdzenia rejestracji, który Użytkownik musi kliknąć, aby dokończyć rejestrację.
 6. Po poprawnym potwierdzeniu rejestracji przez Użytkownika, otrzyma On od Sprzedawcy potwierdzenie założenia konta w sklepie kuler24.pl. Login oraz hasło mają charakter poufny i nie mogą podlegać ujawnieniu innej osobie przez Użytkownika. Sprzedawca nie odpowiada za działania będące skutkiem ujawnienia Loginu i/lub hasła Użytkownika.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rejestracji oraz użytkowania Serwisu.
 8. Każdy Użytkownik może zarejestrować się w Serwisie tylko jeden raz. Proces rejestracji jest wykonywany przez Użytkownika jednorazowo, a kolejne Zamówienia mogą być składane przez Klienta, po zalogowaniu się przy użyciu Loginu oraz hasła do Konta Internetowego.
 9. Użytkownik w każdym czasie ma możliwość usunięcia swojego Konta Internetowego w Serwisie.
V. Warunki Składania Zamówień
 1. Złożenie Zamówienia, a następnie zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów za pośrednictwem Serwisu możliwe jest bez rejestracji w Serwisie lub po zarejestrowaniu się w Serwisie. Zamówienia składane są przez Klienta poprzez wybór Towarów w Serwisie i dodaniu ich do Koszyka.
 2. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Serwisu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży w Sklepie oraz wprowadzenia w nich innych zmian. Powyższe uprawnienie Sprzedającego nie będzie miało wpływu na prawa nabyte Klientów, w tym na warunki Zamówień, złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.
 5. Ceny podane w Serwisie są cenami orientacyjnymi. W momencie realizacji Zamówienia, cena określonych Towarów może się różnić od ich ceny prezentowanej w Serwisie z powodu różnic w wadze Towarów ważonych, dostarczenia Towarów ekwiwalentnych w miejsce brakujących Towarów, o których mowa w ust. poniżej.
 6. W razie niedostępności zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją Zamówienia, w celu zaproponowania Towaru ekwiwalentnego o zbliżonym charakterze i cechach bądź anulowania Zamówienia w całości bądź części.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia maksymalnej liczby bądź wagi zamawianych Towarów bądź grupy Towarów, co zostanie uwidocznione w Serwisie przy zamawianym Towarze, jeśli maksymalna ilość bądź waga zostanie osiągnięta, ze szczególnym uwzględnieniem napojów gazowanych i niegazowanych.
 8. W przypadku zamawiania Towarów „na wagę” Klient powinien wskazać ilość Towaru jako dziesiątą część jednego kilograma (np. 0,7 kg). Klient może także wskazać postać zamawianego Towaru „na wagę” (w polu “informacje dodatkowe”): plastry bądź kawałek, przy czym Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku braku takiego wskazania Towar „na wagę” zostanie dostarczony w plastrach. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia Towarów o wadze różnej od wagi wskazanej w Zamówieniu, przy czym różnica nie może być większa niż +/- 10%.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem, pomimo dwukrotnego awizowania oraz błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.
 10. Wartość Zamówień kilku Klientów dokonanych na ten sam adres nie ulega sumowaniu.
VI. Warunki sprzedaży i dostawy
 1. Sprzedawca dostarcza Towary w obrębie miasta Grudziądz (Strefa I) oraz w Strefie II, zgodnie z Harmonogramem Dostaw
 2. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem Przewoźnika.
 3. Zamówienia realizowane są: do ustalenia (info z harmonogramu).
 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Zamówienia realizowane są zgodnie z harmonogramem, dostępnym w Serwisie.
 5. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym w Serwisie.
 6. Koszt dostawy wynosi:
  1. I Strefa: zamówienia realizowane od kwoty 100,00 zł
   Koszt dostawy:
   • 10,00 zł
  2. II Strefa: zamówienia realizowane od kwoty 200,00 zł
   Koszt dostawy:
   • 15,00 zł
 7. Zamówienia są dostarczane przez Przewoźników, w sposób zapewniający zachowanie właściwości Towarów.
 8. Faktura VAT zostanie doręczona wraz z Zamówieniem, w przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania jej wystawienia (w polu ”informacje dodatkowe”) i podania prawidłowych danych do faktury, w uwagach do Zamówienia. W pozostałych przypadkach Klient otrzymuje paragon fiskalny.
 9. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w jego Koncie Internetowym, wysłane zostanie przez Sprzedawcę potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili zatwierdzenia przez Klienta Zamówienia, za pomocą przycisku ZAMAWIAM z obowiązkiem zapłaty. Jest to wyrażone oświadczenie woli, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 10. Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji Zamówienia w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza Zamówień złożonych przez Użytkowników naruszających Regulamin bądź przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (duże opady śniegu, silny grad, ulewny deszcz).
 11. Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, powinien sprawdzić stan opakowania i pokwitować jej odbiór w obecności Przewoźnika, z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki zaleca się w obecności Przewoźnika sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać Przewoźnik), zawierający opis uszkodzenia.
VII. Warunki płatności
W momencie akceptacji Zamówienia na stronie kuler24.pl, Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy, to jest:
 1. płatność online - zapłata należności następuje z góry w polskich złotych za pośrednictwem systemu PayU,
 2. gotówką - zapłata należności następuje przy odbiorze Zamówienia w polskich złotych,
 3. kartą płatniczą - możliwa jest płatność u Klienta kartą płatniczą Mastercard, Visa, Visa Elektron.
VIII. Prawo odstąpienia od Umowy
 1. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Klient może w terminie 14 dni od dostarczenia Towaru odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 3. Klient może skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wręczając je Przewoźnikowi, przesyłając je w formie pisemnej bądź za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres: sklep@kuler24.pl W przypadku złożenia oświadczenia w formie pisemnej, rekomenduje się przesłanie go na adres w Grudziądzu (86-300), przy ulicy Waryńskiego 92. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Do oświadczenia o odstąpieniu, Klient powinien dołączyć dowód zakupu Towaru,
 5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących Towarów:
  1. ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia;
  2. dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu, ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. prasy, w tym dzienników, periodyków lub czasopism.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Rekomendowanym sposobem zwrotu Towarów, który umożliwi Sprzedawcy jak najszybsze załatwienie sprawy, jest osobisty zwrot Towarów do Sklepu, przed upływem powyższego terminu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarów przed upływem terminu.
 7. Koszty zwrotu Towarów ponosi Klient.
 8. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy oraz otrzymaniu zwróconych Towarów, Klient otrzyma zwrot należności uiszczonej za zwrócone Towary.
 9. Przed odstąpieniem od umowy, Klient nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Towar zwracany w związku z odstąpieniem od umowy musi być kompletny. Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przeciwnym razie, Klient będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów. 
 10. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających z rękojmi oraz gwarancji producenta.
IX. Reklamacje i zwroty
 1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych Towaru Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za jakość oferowanych towarów i rozpatruje Reklamacje na podstawie obowiązujących przepisów o rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:
  1. dane Klienta,
  2. numer Zamówienia,
  3. opis wady Towaru,
  4. wskazanie żądanego sposobu załatwienia reklamacji (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, zwrot gotówki).
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar na adres: 86-300 Grudziądz, ulica Waryńskiego 92.
 5. Klient zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji złożonej z tytułu rękojmi nie później niż w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 6. W przypadku powstania sporu co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji, Klient ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. może zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do właściwego Rzecznika Praw Konsumenta, organizacji konsumenckiej, np. Federacji Konsumentów lub jednego z Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, które prowadzą mediacje i przy których działają Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie. Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
X. Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowa Kuler Grzybowski, Wołowicz spółka jawna, z siedzibą w Grudziądzu, ul. Ludwika Waryńskiego 92, 86-300 Grudziądz.
 2. Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego kuler24 lub ustalenia odpowiedzialności za naruszenia Regulaminu korzystania z serwisu oraz dochodzenia roszczeń z tytułu takich naruszeń, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. kategoria danych osobowych: imie, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
 4. Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane będą bezpośrednio przez naszych pracowników / współpracowników
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się profesjonalnym dochodzeniem roszczeń
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do świadczenia usług, przez okres przedawnienia roszczeń, przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków względem organu nadzorczego lub obowiązków względem organów podatkowych
 7. posiada Pani/Pan: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


XI. Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z zastrzeżeniem, że taka zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Klientów. Sprzedawca będzie informował Klientów o każdorazowej zmianie w zakresie postanowień Regulaminu nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie takiej zmiany, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na głównej stronie Sklepu kuler24.pl.
 2. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).
 3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy innych odpowiednich ustaw.
XII. Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail sklep@kuler24.pl bądź Infolinii pod numerem 504456260


ZAŁĄCZNIK
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Firma Handlowa Kuler Grzybowski, Wołowicz s.j.
ul. Waryńskiego 92
86-300 Grudziądz
TEL: 504456260
E-MAIL: sklep@kuler24.pl
Imię i nazwisko konsumenta(-ów): .................................................................
Adres konsumenta(-ów): .....................................................................................................................................................................................
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów – nazwa zwracanego Towaru(*)
Numer Zamówienia:(**) ............................................................................
Numer kontaktowy:(**) ............................................................................
Data odbioru Towaru(**): .............................
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):....................................................
Data:....................

(*) Niepotrzebne skreślić.
(**) Pola nieobowiązkowe, ale ich wypełnienie przyspieszy zwrot świadczenia


Ten sklep wykorzystuje technologię "Ciasteczek", która rozszerza możliwości działania sklepu.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Cena obowiązuje w okresie promocyjnym lub do wyczerpania zapasów.
×
płatności obsługuje:
© 2016-2019 KULER - Delikatesy w Grudziądzu
© 2016-2019 Wykonanie Marcin Koźliński / Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies